Kwaliteit
13 december 2023

VCA** gecertificeerd

Bedrijfscertificering VCA** en VCA persoonscertificering

De Kok Bouwgroep heeft een VCA** certificering. Dit staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.  Dit betekent dat we werken volgens een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Daarnaast hebben onze vaklieden een VCA persoonscertificering. De basis om iedere dag weer veilig en gezond aan het werk te gaan!

Meer veiligheidsbewustzijn, minder VGM incidenten en ongevallen
Het doel van VCA is om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en om het aantal VGM-incidenten en (bijna-)ongevallen te verminderen. Jaarlijks worden we ge-audit door Kiwa, een onafhankelijke certificatie instelling, ze controleren dan of we nog aan de certificeringseisen voldoen. Dit geldt voor onze drie vestigingen.

We worden getoetst op de volgende onderdelen:

– VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie
– Risicobeheer
– Opleiding, voorlichting en instructie
– VGM-bewustzijn
– VGM-projectplan
– Voorbereiding op noodsituaties
– VGM-inspecties
– Bedrijfsgezondheidszorg
– Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
– Inkoop van diensten
– Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

Wat wordt er getoetst?

VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van directie

Hier wordt gekeken naar of we als organisatie een gestructureerd beleid voeren, gericht op continue verbetering van Veiligheid Gezondheid en Milieu en het verminderen van ongevallen, incidenten, materiele en milieuschade.  Hebben we een VGM-beleidsverklaring? Is er een verantwoordelijke aangesteld die de VGM-aspecten bij de dagelijkse gang van zaken coördineert? Is er een duidelijke VGM-structuur, is voor alle betrokken leidinggevenden duidelijk wat van hen verwacht wordt en beoordelen we leidinggevenden hierop? Toetsen we in interne audits of we werken volgens de VCA-eisen en beoordeelt directie dit ook?

 

VGM-risicobeheer

Hier beoordelen ze of we als organisatie actief bezig zijn met risicobeheersing voor onze werkzaamheden om incidenten en schade aan gezondheid en milieu te voorkomen. Hebben we een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? Voeren we taakrisicoanalyses en Last Minute Risico Analyses uit voor de start van werkzaamheden?

 

Opleiding, voorlichting en instructie

Beschikken onze medewerkers over de juiste kennis en kunde ten aanzien van VGM. Hebben onze medewerkers een vakopleiding en vak gerelateerde ervaring? Beschikken onze vaklieden aantoonbaar over de  VGM-basiskennis en de operationeel leidinggevenden over VCA-VOL? Hebben we een bedrijfseigen VGM-instructie die ingaat op het VGM-beleid, risico’s, de veiligheidsregels en -voorschriften, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen et cetera? En instrueren we onze eigen en tijdelijke medewerkers en die van onderaannemers over de interne regels en procedures bij opdrachtgevers en de inhoud van het V&G-plan.

 

VGM-bewustzijn

Hier wordt gekeken of we actief bezig zijn met het vergroten van het VGM-bewustzijn. Vindt er VGM-overleg plaats? Wat doen we om VGM-bewustzijn en -gedrag te beïnvloeden?

 

VGM-projectplan

Hier beoordelen ze of we aantoonbaar bezig met het beheersen van VGM-risico’s bij onze projecten. Werken we met VGM-projectplannen en bespreken we dit met onze opdrachtgevers?

 

Voorbereiding op noodsituaties

Het gaat hier om in hoeverre je als bedrijf in staat bent om adequaat te reageren op noodsituaties.  Zijn er procedures voor noodsituaties en zijn de verantwoordelijken hiervoor opgeleid?

 

VGM-inspecties

Zorgen we voor/ bevorderen we veilige werkomstandigheden, zijn we actief bezig met het signaleren van tekortkomingen en structureel verbeteren. Voeren de operationeel leidinggevenden structureel werkplekinspecties uit en analyseren we de resultaten?

 

Bedrijfsgezondheidszorg

Hoe beschermen we de gezondheid van  onze medewerkers bij de uitoefening van werkzaamheden. Beoordelen we medewerkers op medische geschiktheid voor bepaalde functies en taken? Kunnen medewerkers een gekwalificeerde medisch deskundige raadplegen en bieden we aangepast werk indien nodig?

 

Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM’s

Gebruiken we VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddel. En keuren we deze regelmatig om te kijken of ze nog voldoen aan de eisen? Beoordelen we onderaannemers structureel op VGM-prestaties?

 

Inkoop van diensten

Schakelen we dienstverleners in die over voldoende VGM kennis beschikken. Voldoen onderaannemers aan de gestelde VCA-eisen? Zetten we medewerkers in met relevante VGM-kennis en kunde.

 

Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

Hier beoordelen ze of we inzicht hebben in de actuele VGM-prestaties en of we leren van VGM-incidenten. Hebben we een procedure voor het melden en registeren van ongevallen van medewerkers, bijna ongevallen en VGM-incidenten en onderzoeken we deze?

Bekijk ons VCA** certificaat»